Privacy policy

PRIVACY POLICY BV MERSCH GEBROEDERS

 

MERSCH GEBROEDERS vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

 

Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van één van onze diensten, verzamelen we verschillende persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn nodig om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en op basis van welke grondslag, hoe wij de gegevens verkrijgen, hoe u deze kan aanpassen, en wat uw rechten zijn. 

 

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese Verordening 2016/676 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten die door MERSCH GEBROEDERS worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

 

Welke gegevens

 

Afhankelijk van welke dienst u gebruik maakt, kan MERSCH GEBROEDERS volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 

Naam
Adresgegevens
Ondernemingsnummer
E-mailadres
Contactgegevens
Contactgegevens van de bestuurder

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde.

 

Verzamelen van gegevens

 

Gelet op de aard van de dienstverlening, kan MERSCH GEBROEDERS enkel diensten aanbieden indien bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld. De persoonsgegevens die we verzamelen ontvangen we steeds rechtstreeks van de cliënt.

 

Wanneer u ons een e-mailbericht verstuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren en wij naar uw persoonlijke gegevens - die voor de desbetreffende situatie noodzakelijk zijn - vragen. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

 

We kunnen tevens informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we cookies. Deze cookies worden gehanteerd om onze website beter af te stemmen op uw behoeften. U kan het gebruik van cookies verhinderen door aanpassing van de instellingen van uw internetbrowser.

 

 Rechtsgronden

 

MERSCH GEBROEDERS steunt op volgende rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens :

 

Toestemming : Wanneer we voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming vroegen en u ons die gaf. Deze toestemming kan u steeds intrekken. Deze intrekking geldt uitsluitend voor de periode na de intrekking en tast dus niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die plaatsvond tot het ogenblik van de intrekking.

 

Uitvoering van een de overeenkomst : Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 

Wettelijke verplichting : Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op MERSCH GEBROEDERS rust.

 

Gerechtvaardigde belangen : De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MERSCH GEBROEDERS.

 

 

Beveiliging van uw gegevens en bewaartermijn

 

MERSCH GEBROEDERS neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. MERSCH GEBROEDERS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dat betekent dat MERSCH GEBROEDERS gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. De persoonsgegevens worden automatisch verwijderd uit ons bestand na maximaal 5 jaar van inactieve periode. Het voorgaande is niet van toepassing indien MERSCH GEBROEDERS gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 

We geven of verkopen uw gegevens niet door aan anderen, tenzij dat nodig is voor de dienstverlening, dat wettelijk verplicht is of wij daarvoor schriftelijk uw toestemming verkrijgen.

 

Uw rechten

 

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen.

 

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kan u ook dit recht van bezwaar laten gelden als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden.

 

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Door de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar wordt het gebruik ervan beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag de verwerkingsverantwoordelijke enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren en u aldus ook geen gebruik zal kunnen maken van de dienstverlening van MERSCH GEBROEDERS.

 

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Om deze rechten uit te oefenen, kan u op eenvoudige wijze een e-mail sturen met uw verzoek aan :

 

BV MERSCH GEBROEDERS

Schepdaelstraat 11

1540 HERFELINGEN

BE0818.585.077

Tel. 054 568106

info@merschgebroeders.be